Не можна вважати частиною договору не визнані та не підписані позичальником Умови та правила надання банківських послуг, пам’ятку та тарифи банку

Дуже багато справ у судах розглядається за стягненням АТ «ПриватБанк» кредитної заборгованості по кредитним картам.

В свій час ЗАТ (ПАТ, АТ) КБ «ПриватБанк» вирішило укладати з позичальниками кредитні договори шляхом підписання з ними анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг. В даних анкетах-заявах зазначалось, що умови та правила надання банківських послуг, Тарифи банку та Пам’ятка клієнта складають договір про надання банківських послуг в тому числі з умовами про надання кредиту. Дані Умови та Правила надання банківських послуг, Тарифи банку та Пам’ятка позичальнику для підписання не надавались, а лише зазначалось про ознайомлення з ними позичальників у письмовому вигляді або на офіційному сайті банку.

Істотні умови щодо кредитування, відсоткова ставка за користування кредитними коштами, її зміна, застосування неустойки (пеня, штраф) за порушення таких умов, права та обов’язки банку та позичальника визначались зазначеними документами. До того ж умовами встановлювалось і збільшення строку позовної давності.

Звертаючись до суду “ПриватБанк” вказує, що підписанням анкети-заяви позичальник уклав договір приєднання. Як правило, надає у якості доказів не підписані позичальником Умови та Правила надання банківських послуг і Витяг з тарифів банку, щодо певної карти банку. Вказує, що дані документи надані у редакціях відповідних до дати підписання анкети-заяви позичальника.

Такими діями “ПриватБанк” лише намагається ввести суди, які розглядають справу, в оману щодо дійсних обставин які склалися.

Цивільним законодавством встановлюється, що правочин, (в даному випадку кредитний договір з ПриватБанком) вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст (умови) зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Необхідні (законом встановлені, як істотні) умови  для таких договорів повинні обов’язково бути погодженні між сторонами цього договору.

Істотними умовами для кредитних договорів є погодження прав та обов’язків сторін, домовленості щодо відсоткової ставки, неустойки(пені, штрафу) за порушення даного договору.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Не можуть сприйматись судом, як підтвердження укладення кредитного договору шляхом приєднання до нього, долученням банком умов та правил надання банківських послуг та тарифів банку оскільки достовірно не підтверджують, що визначені умови та правила надання банківських послуг та тарифи банку надавались позичальнику, а якщо надавались, то чи саме в такому вигляді (в такій редакції).

Умови та Правила надання банківських послуг, тарифи банку, пам’ятки клієнту розміщуються лише на сайті “ПриватБанку”. Розміщуються самим банком, а отже “ПриватБанк” може змінити їх у будь-який час у вигідних для себе умовах, в любий час, будь-яку редакцію, та з такими змінами надати їх до суду.

Доведення перед судом, що саме у такому вигляді (редакції) документи були надані позичальнику покладено на позивача, тобто банк.

У відповідності до закону України «Про захист прав споживачів» (у редакції до 10.06.2017 року) банк повинен був повідомляти позичальнику (споживачу банківських послуг) певну, необхідну для укладення договору інформацію. Та підписанням лише анкети-заяви про надання послуг банку спростовується виконання банком таких вимог.

Отже, якщо ви НЕ підписували «Умови та правила надання банківських послуг» «Правила користування платіжною карткою» та «Тарифи Банку» і немає підтвердження що, саме з цими документами Вас ознайомили співробітники банку суди повинні відмовляти банку  в задоволенні його вимог щодо стягнення коштів нарахованих на підставі цих документів.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search